Βιβλιογραφία

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε κείμενα ή αναφορές σε επιστημονικά άρθρα, μελέτες, εκθέσεις και αναφορές, άρθρα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, που αφορούν την οικονομική κρίση και την αντιμετώπιση συναφών θεμάτων.

Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό με τους εξής τρόπους:
α) Επισκόπηση ολόκληρου του υλικού σε μορφή πίνακα
β) Αναζήτηση στην ενότητα σύμφωνα με τις “Λέξεις Κλειδιά” επιλέγοντας από το πλαίσιο κάτω δεξιά
γ) Aναζήτηση με ελεύθερο κείμενο στο πεδίο "Αναζήτηση περιεχομένου" δεξιά.

Βιβλιογραφίαsort descending
Έκθεση της Unicef. (2016). Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016, ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Χαραβιτσίδης Π. (2013). Χτίζοντας ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο. Θεσσαλονίκη: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
4ο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης "Δάσκαλοι και γονείς στην εποχή της κρίσης: μια μελέτη περίπτωσης", Βρασταμνός Α., Λασπίδου Α., & Μιχαηλίδου Π., "Η Κριτική Εκπαίδευση στην Εποχή της Κρίσης", Πρακτικά Συνεδρίου, 23-26 Ιουνίου 2014
Aντιλήψεις νηπίων για την οικονομική κρίση: Μια μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα (Έλση Ντολιοπούλου)
Borjas, G., (2011). Poverty and program participation among immigrant children. The Future of Children 21(1), p.p. 247-266.
Brooks-Gunn, J.,Duncan, G.J. (1997). The Effects of Poverty on Children. The Future of Children,Vol. 7, No. 2, pp. 55-71.
Brouzos, Α., Vassilopoulos, S., Korfiati, A. & Baourda, V. (2015). Secondary School Students’ Perceptions of Their Counselling Needs in an Era of Global Financial Crisis: An Exploratory Study in Greece.Springer Science&Business Media, New York
Brundrett, M., (2014). Education for all: the challenges of achieving universal early childhood care and primary education, Education 3-13, 42:3, 233-236
Children Living in Poverty, A Review of Child Poverty Definitions, Measurements, and Policies.Edward D. Gonzalez and Alejandra Davidziuk (Graduate Program in International Affairs, New School University)
Compton-Lilly, C. (2014). A Family Case Study: How Money Might Matter for Academic Learning, Global Education Review 1 (2).
Crowley, A., &Vulliamy, C., (2007) Listen Up! Children and Young People Talk About Poverty. Save the Children UK.
Duncan, G.J. et. Al. (2011). Does Money Really Matter? Estimating Impacts of Family Income on Young Children's Achievement With Data FromRandom-Assignment Experiments. Developmental Psychology, Vol47(5).p.p 1263-1279.
Elliot, R., Leonard, C., (2004). Peer pressure and poverty: Exploring fashion brands and consumption symbolism among children of the ‘British poor’.Journal of Consumer Behavior Vol. 3, 4, 347–359.
Evie Zambeta* with the assistance of Asimina Kolofousi, Education and Social Solidarity in times of Crisis: the case of voluntary shadow education in Greece, Education Inquiry Vol. 5, No. 1, March 2014, pp. 69- 88.
Griggs, J., & Walker, R.,(2008). Costs of child poverty for individuals and society. Joseph Rowntree Foundation.
Guðbjörg A., J., (2017). Καλές πρακτικές της Ισλανδίας στην προώθηση της ευημερίας των παιδιών κατά τη περίοδο της οικονομικής κρίσης (2008). Social Science Research Institute, University of Iceland
Ilizalittur, B., L. G.& Arredondo V. R. (1990). Towards a New Concept of Educational Planning, and How To Improve It In Practice. International Congress Planning and Management of Educational Development, March 26-30, Mexico.
Kalyva, E., (2013). Stress in Greek Primary Schoolteachers Working Under Conditions of Financial Crisis. Europe's Journal of Psychology, Vol. 9(1), 104–112.
Karkkainen. K., (2010). Summary Of The Initial Educationtoday Crisis Survey, June 2009: Initial Reflections On The Impact Of The Economic Crisis On Education. OECD Education Working PapersNo. 43. OECD Publishing.
Mouza, A.M., & Souchamvali, D., (2015). Effect of Greece’s New Reforms and Unplanned Organizational Changes on the Stress Levels of Primary School Teachers. SocialIndicatorsResearch. p.p 1-14, SpringerNetherlands.

Pages