Στατιστικά στοιχεία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχει η ένδειξη Χρήσιμοι Σύνδεσμοι, πάνω στην οποία κάνοντας κάποιος κλικ μπορεί να μεταφερθεί σε sites του Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο ή το Ψηφιακό σχολείο.

Children Living in Poverty, A Review of Child Poverty Definitions, Measurements, and Policies.Edward D. Gonzalez and Alejandra Davidziuk (Graduate Program in International Affairs, New School University)

Children Living in Poverty, A Review of Child Poverty Definitions, Measurements, and Policies, Desk Review Paper for UNICEF’s Conference on “Children and Poverty: Global Context, Local Solutions, Alberto Minujin and Enrique Delamonica (Division of Policy and Planning, UNICEF), Edward D. Gonzalez and Alejandra Davidziuk (Graduate Program in International Affairs, New School University).
Το άρθρο εξετάζει την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας σε πολιτικές γενικής αντιμετώπισης της φτώχειας, τον εντοπισμό των φτωχών παιδιών, τη δραστηριοποίηση κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον εντοπισμό των φτωχών παιδιών και στην υιοθέτηση πολιτικών για τη μείωση του φαινομένου, τις ειδικές συνθήκες για τα κορίτσια, το ρόλο των δικαιωμάτων στην προσέγγιση των πολιτικών έναντι της φτώχειας. Επιπλέον, εξετάζονται διάφορες έννοιες σχετικά με την παιδική φτώχεια και χαρτογραφούνται πολιτικές για την αντιμετώπισή της. Διαπιστώνεται πως τα θέματα των παιδιών δεν λαμβάνονται υπόψιν στις πολιτικές ενάντια στη φτώχεια, αλλά και η τάση υιοθέτησης μιας δικαιωματικής προσέγγισης από διάφορες οργανώσεις στον εντοπισμό φτωχών παιδιών. Τέλος, κάποιες κυβερνήσεις προχωρούν στην υιοθέτηση στοχευμένων πολιτικών για τη μείωση του αριθμού των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Κατηγορία: 
Έκθεση / Αναφορά