Αντιμετώπιση κρίσης

Ειδική Εκπαίδευση

Το specialeducation.gr είναι μια ανεξάρτητη περιοχή βοήθειας και ενημέρωσης σε θέματα ειδικής αγωγής και ένταξης ατόμων με αναπηρία.Παρέχει πληροφορίες για Παράλληλη στήριξη, Πρώιμη παρέμβαση, Συμβουλευτική γονέων  και τη σχετική με την Ειδική Εκπαίδευση Νομοθεσία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχει η ένδειξη Χρήσιμοι Σύνδεσμοι, πάνω στην οποία κάνοντας κάποιος κλικ μπορεί να μεταφερθεί σε sites του Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο ή το Ψηφιακό σχολείο.

Κ. Τσιτσελίκης, Κ. Κουσαξίδης, Τα Δικαιώματα του Παιδιού κατά την Περίοδο της Κρίσης

Τα δικαιώματα του παιδιού αναπτύχθηκαν σταδιακά τα τελευταία χρόνια γύρω από την ιδέα της ευαλωτότητας και της ειδικής προστασίας που απαιτείται λόγω της ηλικίας, ως κλάδος των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το συμφέρον του παιδιού, πυρήνας της προστασίας αυτής, πλήττεται μέσα στις συνθήκες οικονομικής συρρίκνωσης που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί ανάσχεσης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η θέση του παιδιού δεν μπορεί να συζητηθεί πέρα και έξω από το στενό περιβάλλον της οικογένειας και του σχολείου.

Κατηγορία: 
Άρθρο έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου

4ο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης "Δάσκαλοι και γονείς στην εποχή της κρίσης: μια μελέτη περίπτωσης", Βρασταμνός Α., Λασπίδου Α., & Μιχαηλίδου Π., "Η Κριτική Εκπαίδευση στην Εποχή της Κρίσης", Πρακτικά Συνεδρίου, 23-26 Ιουνίου 2014

4ο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης "Δάσκαλοι και γονείς στην εποχή της κρίσης: μια μελέτη περίπτωσης", Βρασταμνός Α., Λασπίδου Α., & Μιχαηλίδου Π., "Η Κριτική Εκπαίδευση στην Εποχή της Κρίσης", Πρακτικά Συνεδρίου, 23-26 Ιουνίου 2014, επιμ. Γ. Γόλλιος. Α. Λιάμπας, Π. Παυλίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μελέτη περίπτωσης σε ένα δημοτικό σχολείο ειδικής αγωγής της βόρειας Ελλάδας. Διερευνώνται οι επιπτώσεις της Κρίσης στους εκπαιδευτικούς (μισθοί, εκπαιδευτική διαδικασία), στις σχέσεις μεταξύ τους αλλά και με τους γονείς των μαθητών.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο
Μελέτη

Kalyva, E., (2013). Stress in Greek Primary Schoolteachers Working Under Conditions of Financial Crisis. Europe's Journal of Psychology, Vol. 9(1), 104–112.

Αποτελεί τη πρώτη έρευνα στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση που διερευνά τα επίπεδα άγχους των δασκάλων δημοτικής εκπαίδευσης.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο
Μελέτη

Κοντογεωργίου Α., Κολοκοτρώνης, Δ.,& Λαπούσης Γ.(2015). Σημαντικές αλλαγές στην επαγγελματική ζωή των καθηγητών εν μέσω οικονομικής κρίσης: Μία ποιοτική έρευνα. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 178-193.

Σε αυτή την έρευνα γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί πώς βίωσαν τις αλλαγές των τελευταίων ετών στο ελληνικό σχολείο οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν:
-Ποιες αλλαγές στην επαγγελματική τους ζωή κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, θεωρούν οι καθηγητές ως πιο σημαντικές
-Ποιες είναι οι απόψεις και οι στάσεις τους έναντι αυτών των αλλαγών

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο
Μελέτη

Brouzos, Α., Vassilopoulos, S., Korfiati, A. & Baourda, V. (2015). Secondary School Students’ Perceptions of Their Counselling Needs in an Era of Global Financial Crisis: An Exploratory Study in Greece.Springer Science&Business Media, New York

Βασικός στόχος της παραπάνω έρευνας ήταν να αναδειχτούν οι συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών από τις σχολικές συμβουλευτικές υπηρεσίες τη περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα .

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο

Pages