Αντιμετώπιση κρίσης

Χτίζοντας Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Εκπαιδευτικών Π.Ε. στην περίοδο της Οικονομικής Κρίσης

Συγγραφείς: ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ,  ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Οκτώβριος 2017

Η εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ετήσιου Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) στην ΑΣΠΑΙΤΕ  σχολικό έτος 2016/17.

Περίληψη: Η οικονομική κρίση, εκτός από τις σαρωτικές αλλαγές που φέρνει στο βιοτικό επίπεδο πολλών οικογενειών και τη βίαιη ανατροπή των υλικών όρων της ζωής, επηρεάζει τους μεγάλους αλλά και τα παιδιά με επιπτώσεις που επεκτείνονται στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Η αλλαγή της καθημερινότητας και του τρόπου ζωής της οικογένειας, οι αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογική κατάσταση των γονέων και οι αρνητικές συχνά εμπειρίες στις διαπροσωπικές και ενδοοικογενειακές σχέσεις, δημιουργούν μια αλληλοτροφοδοτούμενη αλυσίδα. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε το σχολείο από αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτή την πραγματικότητα κρίναμε σκόπιμο να διερευνήσουμε, εξετάζοντας τις επιπτώσεις που η οικονομική κρίση έχει επιφέρει στη σχολική κοινότητα, στις λειτουργίες του σχολείου και στις απαιτήσεις του ρόλου των εκπαιδευτικών, όπως αναδεικνύονται μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Έτσι μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα και να κατανοήσουμε τις νέες ανάγκες των εκπαιδευτικών ως προς την ενδυνάμωση και την ψυχική τους ανθεκτικότητα ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις που θέτει η κοινωνική συγκυρία στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο.
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην αποτύπωση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην εκπαιδευτική κοινότητα και στη λειτουργία του σχολείου, όπως την αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί, στην περιγραφή των νέων απαιτήσεων και των αναγκών του ρόλου τους, στην ανάδειξη των συνθηκών και των χαρακτηριστικών που χρειάζεται να διέπουν τη λειτουργία του σχολείου ώστε να βιώνουν επαγγελματική ικανοποίηση και ψυχική ανθεκτικότητα. Τέλος, στόχος μας με την παρούσα εργασία είναι να προτείνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί διαδικασίες και δράσεις ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής ώστε να νιώσουν πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο τους και στο έργο τους στο σχολείο. Πραγματοποιήθηκαν δύο ομάδες επικέντρωσης, στις οποίες συμμετείχαν δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικοί.
Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων των δύο εστιασμένων ομαδικών συνεντεύξεων συμπίπτουν με τις θεωρητικές επιστημονικές θέσεις για την ενδυνάμωση. Γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων και στη συνέχεια ακολουθεί πρόταση προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης με βάση τα αποτελέσματα.
 
Λέξεις κλειδιά: πρόγραμμα ενδυνάμωσης, εκπαιδευτικοί, επαγγελματική ικανοποίηση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ομάδες επικέντρωσης

Κατηγορία: 
Μελέτη
Έκθεση / Αναφορά

Ειδική Εκπαίδευση

Το specialeducation.gr είναι μια ανεξάρτητη περιοχή βοήθειας και ενημέρωσης σε θέματα ειδικής αγωγής και ένταξης ατόμων με αναπηρία.Παρέχει πληροφορίες για Παράλληλη στήριξη, Πρώιμη παρέμβαση, Συμβουλευτική γονέων  και τη σχετική με την Ειδική Εκπαίδευση Νομοθεσία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχει η ένδειξη Χρήσιμοι Σύνδεσμοι, πάνω στην οποία κάνοντας κάποιος κλικ μπορεί να μεταφερθεί σε sites του Υπουργείου Παιδείας, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο ή το Ψηφιακό σχολείο.

Κ. Τσιτσελίκης, Κ. Κουσαξίδης, Τα Δικαιώματα του Παιδιού κατά την Περίοδο της Κρίσης

Τα δικαιώματα του παιδιού αναπτύχθηκαν σταδιακά τα τελευταία χρόνια γύρω από την ιδέα της ευαλωτότητας και της ειδικής προστασίας που απαιτείται λόγω της ηλικίας, ως κλάδος των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το συμφέρον του παιδιού, πυρήνας της προστασίας αυτής, πλήττεται μέσα στις συνθήκες οικονομικής συρρίκνωσης που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί ανάσχεσης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η θέση του παιδιού δεν μπορεί να συζητηθεί πέρα και έξω από το στενό περιβάλλον της οικογένειας και του σχολείου.

Κατηγορία: 
Άρθρο έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου

4ο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης "Δάσκαλοι και γονείς στην εποχή της κρίσης: μια μελέτη περίπτωσης", Βρασταμνός Α., Λασπίδου Α., & Μιχαηλίδου Π., "Η Κριτική Εκπαίδευση στην Εποχή της Κρίσης", Πρακτικά Συνεδρίου, 23-26 Ιουνίου 2014

4ο Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης "Δάσκαλοι και γονείς στην εποχή της κρίσης: μια μελέτη περίπτωσης", Βρασταμνός Α., Λασπίδου Α., & Μιχαηλίδου Π., "Η Κριτική Εκπαίδευση στην Εποχή της Κρίσης", Πρακτικά Συνεδρίου, 23-26 Ιουνίου 2014, επιμ. Γ. Γόλλιος. Α. Λιάμπας, Π. Παυλίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μελέτη περίπτωσης σε ένα δημοτικό σχολείο ειδικής αγωγής της βόρειας Ελλάδας. Διερευνώνται οι επιπτώσεις της Κρίσης στους εκπαιδευτικούς (μισθοί, εκπαιδευτική διαδικασία), στις σχέσεις μεταξύ τους αλλά και με τους γονείς των μαθητών.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο
Μελέτη

Kalyva, E., (2013). Stress in Greek Primary Schoolteachers Working Under Conditions of Financial Crisis. Europe's Journal of Psychology, Vol. 9(1), 104–112.

Αποτελεί τη πρώτη έρευνα στην Ελλάδα μετά την οικονομική κρίση που διερευνά τα επίπεδα άγχους των δασκάλων δημοτικής εκπαίδευσης.

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο
Μελέτη

Κοντογεωργίου Α., Κολοκοτρώνης, Δ.,& Λαπούσης Γ.(2015). Σημαντικές αλλαγές στην επαγγελματική ζωή των καθηγητών εν μέσω οικονομικής κρίσης: Μία ποιοτική έρευνα. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 178-193.

Σε αυτή την έρευνα γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί πώς βίωσαν τις αλλαγές των τελευταίων ετών στο ελληνικό σχολείο οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν:
-Ποιες αλλαγές στην επαγγελματική τους ζωή κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, θεωρούν οι καθηγητές ως πιο σημαντικές
-Ποιες είναι οι απόψεις και οι στάσεις τους έναντι αυτών των αλλαγών

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο
Μελέτη

Pages