Κοντογεωργίου Α., Κολοκοτρώνης, Δ.,& Λαπούσης Γ.(2015). Σημαντικές αλλαγές στην επαγγελματική ζωή των καθηγητών εν μέσω οικονομικής κρίσης: Μία ποιοτική έρευνα. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 178-193.

Σε αυτή την έρευνα γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί πώς βίωσαν τις αλλαγές των τελευταίων ετών στο ελληνικό σχολείο οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν:
-Ποιες αλλαγές στην επαγγελματική τους ζωή κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, θεωρούν οι καθηγητές ως πιο σημαντικές
-Ποιες είναι οι απόψεις και οι στάσεις τους έναντι αυτών των αλλαγών

Κατηγορία: 
Επιστημονικό άρθρο
Μελέτη