Ερευνητική δράση από εκπαιδευτικούς σε δύο νηπιαγωγεία της Αθήνας με θέμα τις κοινωνικές ανισότητες

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος ήταν: Η καταγραφή των μηχανισμών που ενισχύουν τις κοινωνικές ανισότητες στο πλαίσιο της τάξης του νηπιαγωγείου, και μέσω αυτής της διαδικασίας η βελτίωση των εκπαιδευτικών μας πρακτικών.  Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε ήταν: Πώς παρουσιάζονται οι κοινωνικές ανισότητες στην τάξη του νηπιαγωγείου; Σε ποιο βαθμό αυτό που παρατηρούμε στην τάξη είναι δείκτης χαρακτηριστικών της ευρύτερης κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει η οικογένεια των υπό παρατήρηση παιδιών; Πιο συγκεκριμένα, εστιάσαμε στις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες, στη χρήση της γλώσσας και στη συμπεριφορά των παιδιών.   

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
Ερευνήτριες-Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας
Συνεργαζόμενοι φορείς: 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.), Παν/μιο Αθηνών
Είδος αρχείων: 
Κείμενο
Είδος υλικού: 
Δράση εντός σχολείου