ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Βασικός σκοπός της Σχεδίας είναι η προώθηση της τέχνης ως μέσου κοινωνικής παρέμβασης.  Ειδικότερος στόχος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά περιγράφονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στον νόμο 2101/92 του Ελληνικού κράτους που την επικύρωσε. 

Οι μέχρι τώρα δραστηριότητες της «Σχεδίας» κινούνται στους ακόλουθους άξονες:

•Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων μέσα από την τέχνη.

•Πραγματοποίηση σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης .

•Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ( έντυπου & οπτικοακουστικού).

•Παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων.

•Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΣΧΕΔΙΑ"
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη
Δράση εντός σχολείου
Δράση εκτός σχολείου
Δημιουργίες μαθητών