«Ένα κλικ ο κόσμος μου»

Η διαπίστωση ότι οι εμπειρίες και οι γνώσεις των παιδιών, όπως αυτές αποτυπωνόταν στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις και στην «επίδοση» των μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον, διέφεραν ανάλογα με το πολιτισμικό κεφάλαιο της οικογένειας και επηρέαζαν την πρώτη σχέση που ανέπτυσσαν τα παιδιά με το σχολείο, η οποία προέκυψε από έρευνα δράσης η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά στο νηπιαγωγείο, οδήγησε στην ανάγκη για σχεδιασμό και πραγματοποίηση μιας σειράς παιδαγωγικών παρεμβάσεων οι οποίες απαρτίζουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Αφετηρία των παρεμβάσεων αποτέλεσε η γνωριμία με τα βιώματα, τις ανάγκες και το κοινωνικο - πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγάλωναν τα συγκεκριμένα παιδιά. Η έμφαση δόθηκε στις πολλαπλές γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές των μαθητών/ριών, ώστε να επιτευχθεί η αρχική διττή επιδίωξη για ενίσχυση αφενός του γραμματισμού, αφετέρου της κριτικής εμπλοκής των συμμετεχόντων/ουσών, με μέσο τη χρήση της φωτογραφικής τέχνης.

 

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
61o και 53ο Νηπιαγωγείο Αθηνών
Είδος αρχείων: 
Κείμενο
Είδος υλικού: 
Εκπαιδευτική δραστηριότητα στην τάξη
Δράση εντός σχολείου
Δράση εκτός σχολείου