ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» -Erasmus+ «Best Practices Benchmarking»

Επιμόρφωση του διευθυντή του σχολείου στο εξωτερικό (Φιλανδία) με σκοπό (α) την επιμόρφωση του πάνω σε καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοσθεί σε θέματα διοίκησης – αξιολόγησης σε σχολικές μονάδες της Φινλανδίας και (β) τη βελτίωσή του στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου.  
Σε αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα έγινε εκτενής ενημέρωση για το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας από μέλη του φινλανδικού κοινοβουλίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και από υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης, πανεπιστημιακούς καθηγητές, ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων. Ο διευθυντής του σχολείου συνεργάστηκε με συναδέλφους από άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία και παιδαγωγικές διαδικασίες και δημιουργώντας υποδομές συνεργασίας. Μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος της Φινλανδίας και οι δυνατότητες αναγωγής των φιλανδικών μεθόδων στην ελληνική πραγματικότητα. Υπήρχαν καθημερινές παρουσιάσεις σε διαφορετικά θέματα, όπως: Καινοτομία, διοίκηση, ψηφιοποίηση, Καινοτόμα φιλανδικά εργαλεία και εφαρμογές για τη μάθηση. Ο ρόλος του δασκάλου. Ξενάγηση σε σχολεία. Καθημερινά γινόταν παρατήρηση σχολικών τάξεων, εργαστηριακές δραστηριότητες, παρουσιάσεις των συμμετεχόντων και των σχολείων τους, συζήτηση σε ομάδες και σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων, επισκέψεις (π.χ. στο κέντρο επιστημών Heureka στην Vantaa και παρουσίαση του πώς το Κέντρο επιστημών Heureka συνδράμει στη σχολική εκπαίδευση, επίσκεψη σε σχολεία της Εσθονίας και παρουσίαση για την ανάπτυξη των σχολείων της Εσθονίας). Επίσης ο διευθυντής του σχολείου επιμορφώθηκε σε καλές πρακτικές οργάνωσης της εκπαίδευσης αλλά στον τρόπο αξιολόγησης των μεθόδων διδασκαλίας. Σχεδόν καθημερινά πραγματοποιούνταν επισκέψεις σε τοπικά σχολεία διαφόρων τύπων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων/ουσών. Εκεί γινόταν παρατήρηση πεδίου όσον αφόρα στον τρόπο λειτουργίας και ομαδική εργασία με στόχο την κριτική στο σύστημα του υπό μελέτη σχολείου, ανταλλαγή εμπειριών, αποτύπωση ομοιοτήτων και διαφορών στην προσέγγιση και τις στρατηγικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η αξιολόγηση και παιδαγωγική συζήτηση για τις μεθόδους διδασκαλίας μεταξύ των συμμετεχόντων οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, γινόταν με συμμέτοχη και διακριτική ενθάρρυνση τοπικών εκπαιδευτικών και συμβούλων εκπαίδευσης. Ακολουθούσαν ομαδικές εργασίες πρακτικής εφαρμογής, παρουσιάσεις αποτελεσμάτων και τελική αξιολόγηση.

Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Σεμινάριο