Δημοκρατία και Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα «Δημοκρατία και Εκπαίδευση»:

  • προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη διδασκαλία θεμάτων δημοκρατικών αρχών και αξιών, πολιτικής αγωγής, κοινοβουλευτικής και πολιτικής ιστορίας
  • συνδέει το προσφερόμενο υλικό με τα διδασκόμενα στο σχολείο μαθήματα

 

Φορέας ανάπτυξης δραστηριότητας: 
Ίδρυμα της Βουλής των Εφήφων
Είδος αρχείων: 
Άλλο
Είδος υλικού: 
Δράση εντός σχολείου
Σχέδιο μαθήματος
Υποστηρικτικό υλικό