Έκθεση της Unicef. (2016). Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016, ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Η έκθεση προσφέρει μια θεωρητική και εμπειρική ανάλυση της θεσμικής, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και προστασίας των οικογενειών με παιδιά στην Ελλάδα.

Κατηγορία: 
Έκθεση / Αναφορά