Χτίζοντας Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Εκπαιδευτικών Π.Ε. στην περίοδο της Οικονομικής Κρίσης

Συγγραφείς: ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ,  ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Οκτώβριος 2017

Η εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ετήσιου Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) στην ΑΣΠΑΙΤΕ  σχολικό έτος 2016/17.

Περίληψη: Η οικονομική κρίση, εκτός από τις σαρωτικές αλλαγές που φέρνει στο βιοτικό επίπεδο πολλών οικογενειών και τη βίαιη ανατροπή των υλικών όρων της ζωής, επηρεάζει τους μεγάλους αλλά και τα παιδιά με επιπτώσεις που επεκτείνονται στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Η αλλαγή της καθημερινότητας και του τρόπου ζωής της οικογένειας, οι αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογική κατάσταση των γονέων και οι αρνητικές συχνά εμπειρίες στις διαπροσωπικές και ενδοοικογενειακές σχέσεις, δημιουργούν μια αλληλοτροφοδοτούμενη αλυσίδα. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε το σχολείο από αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτή την πραγματικότητα κρίναμε σκόπιμο να διερευνήσουμε, εξετάζοντας τις επιπτώσεις που η οικονομική κρίση έχει επιφέρει στη σχολική κοινότητα, στις λειτουργίες του σχολείου και στις απαιτήσεις του ρόλου των εκπαιδευτικών, όπως αναδεικνύονται μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Έτσι μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα και να κατανοήσουμε τις νέες ανάγκες των εκπαιδευτικών ως προς την ενδυνάμωση και την ψυχική τους ανθεκτικότητα ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις που θέτει η κοινωνική συγκυρία στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους ρόλο.
Η παρούσα εργασία στοχεύει στην αποτύπωση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην εκπαιδευτική κοινότητα και στη λειτουργία του σχολείου, όπως την αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί, στην περιγραφή των νέων απαιτήσεων και των αναγκών του ρόλου τους, στην ανάδειξη των συνθηκών και των χαρακτηριστικών που χρειάζεται να διέπουν τη λειτουργία του σχολείου ώστε να βιώνουν επαγγελματική ικανοποίηση και ψυχική ανθεκτικότητα. Τέλος, στόχος μας με την παρούσα εργασία είναι να προτείνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί διαδικασίες και δράσεις ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής ώστε να νιώσουν πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο τους και στο έργο τους στο σχολείο. Πραγματοποιήθηκαν δύο ομάδες επικέντρωσης, στις οποίες συμμετείχαν δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικοί.
Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων των δύο εστιασμένων ομαδικών συνεντεύξεων συμπίπτουν με τις θεωρητικές επιστημονικές θέσεις για την ενδυνάμωση. Γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων και στη συνέχεια ακολουθεί πρόταση προγράμματος συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης με βάση τα αποτελέσματα.
 
Λέξεις κλειδιά: πρόγραμμα ενδυνάμωσης, εκπαιδευτικοί, επαγγελματική ικανοποίηση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ομάδες επικέντρωσης

Κατηγορία: 
Μελέτη
Έκθεση / Αναφορά