Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - How to make your school more international

Το πρόγραμμα παρακολούθησε μια εκπαιδευτικός του σχολείου, με σκοπό τον σχεδιασμό του ευρωπαϊκού προσανατολισμού του σχολείου και της διεθνοποίησής του. Κύριες ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής: (1) Ανάπτυξη ενός Σχολικού Σχεδίου Διεθνοποίησης, (2) Ανάπτυξη δεξιοτήτων συντονισμού διεθνών δράσεων, (3) Μορφές διεθνών δράσεων /projects, (4) Διεθνική, πολυεθνική, ευρωπαϊκή συνεργασία στο Erasmus Plus και διεθνής αναγνώριση(5) Παγκοσμιοποίηση. Συμμετοχή σε διηπειρωτικά projects, (6) Ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των δασκάλων με τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, (7) Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής και διεθνούς διάστασης στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.
Η συμμετοχή της εκπαιδευτικού σε αυτό το πρόγραμμα και στο επίπεδο του σχολείου, ενίσχυσε τη δυνατότητα της δραστηριοποίησης σε νέους τομείς. Μέσα από τη χρήση των παραπάνω και με τη συνεργασία συναδέρφων/ισσών άλλων σχολείων, ήδη έχει ξεκινήσει εφαρμογή έργων e-twinning, αρχικά πειραματικά, σε εθνικό επίπεδο, με αξιόλογα αποτελέσματα. Περισσότερα για το έργο e-twinning της σχ. χρονιάς 2015-16 μπορεί κάποιος να βρει στην ιστοσελίδα του έργου και, αν είναι μέλος της κοινότητας του e-twinning, στο twinspace του έργου.

Νομός υλοποίησης: 
Θεσσαλονίκη
Κατηγορία: 
Σεμινάριο